Ana Sayfa Dernek İletişim Site Haritası
 
Ana Sayfa : Genel Tanıtım : Görevler ve Yetkileri

Görevler ve Yetkileri

Yeterlik Kurulunun Yapısı
Türk KBB ve BBC Yeterlik Kurulunun yapısı aşağıdaki organlardan oluşur;

1. Genel Kurul
2. Yürütme Kurulu
3. Denetleme ve Danışma Kurulu
4. Eğitim Üst Kurulu ve Çalışma Grubu
5. Eğitim Komisyonu
6. Akreditasyon Komisyonu
7. Sınav Komisyonu

Türk KBB ve BBC Yeterlik Kurulu Yeterlik Belgesine sahip olan her uzman Genel Kurulun doğal üyesidir. Genel Kurul üyeliğinin geçerli olması için üyenin Türk KBB ve BBC Derneğinin üyesi olması gereklidir. Genel Kurula katılabilmek için Yeterlik Belgesinin, Genel Kurul tarihinden önce alınmış olması ve geçerlik süresinin Genel Kurul tarihinde devam etmesi şarttır. Genel Kurulun seçeceği bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter’den oluşan Divan, Genel Kurulu yönetir.

Genel Kurul, Yürütme Kurulu’ nun kararı ile ya da üyelerinin 1/5 inin yazılı başvurusu ile Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanlığı’nın çağrısı ile olağanüstü toplanır. Olağanüstü Genel Kurul kararı en az bir (1) ay önceden Türk KBB ve BBC Derneği Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirilir. Genel Kurul, olağan olarak her yıl yapılan Ulusal KBB kongreleri sırasında toplanır, bu toplantılarda her iki (2) yılda bir seçim gerçekleştirilir. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Yürütme Kurulu’ nun belirleyeceği yer ve tarihte gerçekleştirilir.

1. Genel Kurulun Görevleri
a) Genel Kurul, Yeterlik Kurulunun ana karar organıdır ve Türk Ulusal KBB ve BBC Kongreleri sırasında toplanır.
b) Genel Kurulun temel görevi Yürütme Kurulunun dört (4) asil ve dört (4) yedek üyesini, Denetleme ve Danışma Kurulunun üç (3) asil ve üç (3) yedek üyesini, Eğitim Komisyonunun üç (3) asil ve üç (3) yedek üyesini, Akreditasyon Komisyonunun üç (3) asil ve üç (3) yedek üyesini, Sınav Komisyonunun üç (3) asil ve üç (3) yedek üyesini seçmektir.
c) Yürütme Kurulunun çalışma raporunu ve Denetleme ve Danışma Kurulunun raporunu görüşür.
d) Gereği halinde yeni kurul ve komisyonların oluşturulmasını görüşür, karar alır ve seçer.

2. Yürütme Kurulu

Genel Kurul tarafından seçilen, Yeterlik Kurulu’nun en üst icra kuruludur. Bu kurul eğitim kurumlarında en az son beş (5) yıldır eğitici olan ve Türk KBB ve BBC Yeterlik Belgesi bulunan Doçent, Profesör ve Eğitim Görevlilerinden oluşur.

Yürütme Kurulu yedi (7) asil ve altı (6) yedek üyeden oluşur. Genel Kurul tarafından seçilen altı (6) asil ve altı (6) yedek üyenin dört (4) tanesi Üniversite, iki (2) tanesi Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastaneleri görevlileri arasından seçilir. Hem Üniversite, hem Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışanlar asli kadrosunun bulunduğu yere göre seçilirler. Yürütme Kurulu dönem sonunda göreve devam edecek olan iki (2) üyeyi kendi içinde seçim ile belirler. Bu durumda Genel Kurul tarafından en yüksek oyla seçilen ilk dört (4) üye asil üye olarak seçilmiş sayılır, diğer iki (2) üye ise seçilen altı (6) yedek üye listesinin başına geçerek yedek üye sayısı sekiz (8) olur. Bir (1) üye ise Türk KBB ve BBC Derneği Yönetim Kurulu tarafından ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından aynı dönem için belirlenerek atanır. Yürütme Kurulunda yer alan Türk KBB ve BBC Derneği temsilcisinin görev süresi Dernek Yönetim Kurulunun ya da üyenin Yönetim Kurulundaki görev süresi ile sınırlıdır. Yürütme Kurulu, seçilmesinin ardından, görev dönemi biten Başkan tarafından toplantıya çağrılır ve ilk toplantısında, görev bölümünü yapar.

Asaleten seçilen Yürütme Kurulu üyeleri eğitici olarak halen çalışır durumda olmalıdırlar. Yürütme Kurulu seçildikten sonra yapacağı ilk toplantısında, Dernek Yönetim Kurulu Temsilci üyesi olarak atanan üye dışındaki seçilen üyeleri arasından bir Başkan ve bir Genel Sekreter seçer. Yürütme Kurulu iki (2) yıllık bir dönem için seçilir. Bu iki (2) yıllık dönem sonunda kendi içinden göreve devam edecek olan iki (2) asil üyeyi belirler ve bu üyeler Genel Kurul tarafından seçilen 4 (dört) asil üye ile birlikte bir sonraki Yürütme Kurulu’nda görev alırlar. Yürütme Kurulu üyeleri toplam olarak üç (3) dönemden fazla görev alamazlar. Başkan bir (1) dönemden fazla başkanlık yapamaz. Yürütme Kurulu toplantılarına Sınav, Eğitim, Akreditasyon Komisyon Başkanları, Yürütme Kurulu Başkanının daveti ile ve oy hakkı olmaksızın katılırlar. Yürütme Kurulu Başkanı, Komisyon toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Yürütme Kurulu üyeleri, seçimi takip eden bir ay içinde genel kurul üyesi olduklarını gösterir Yeterlik Belgelerinin fotokopisini ve çalıştıkları kurumdan alacakları son beş (5) yıldır eğitici durumunda olduklarını gösterir belgeyi Yürütme Kurulu Başkanlığı’na ulaştırmakla yükümlüdürler. Yeterlik Belgeleri geçerli olmayan ve son beş (5) yıldır eğitici durumunda bulunmayan Yürütme Kurulu üyelerinin görevi ayrıca bir uyarıya gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Bu veya herhangi başka bir nedenle boş kalan veya boşalan asil üyelik için, Yürütme Kurulu Başkanı en yüksek oyu almış olandan başlayarak ve kurum temsil oranını dikkate alarak yedek üyelere çağrıda bulunur. Yürütme Kurulu üyeleri, geçerli Yeterlik Belgeleri ile, son beş (5) yıldır aktif eğitici durumunda olduklarına dair olan belgeleri hazır olacak şekilde, Yürütme Kurulu Başkanı tarafından belirlenecek tarih ve yerdeki ilk toplantıya çağrılır; toplanan belgeler Yeterlik Kurulu arşivinde en az beş (5) yıl saklanır.

Yürütme Kurulunun Görevleri
a) Yürütme Kurulu, Türk KBB ve BBC Derneği Yönetim Kurulu ile eşgüdüm içerisinde çalışır. Faaliyetleri ve görevleri ile ilgili olarak aldığı kararları Türk KBB ve BBC Derneği Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir; ancak bu kararları uygulamakta özerktir.
b) Yürütme Kurulu'nun iki (2) yıllık görev süresi bitimi sonrasında göreve devam edecek olan iki (2) asil üyesini seçer. Akreditasyon Komisyonunun dört (4) asil ve dört (4) yedek üyesini seçer. Eğitim Komisyonunun dört (4) asil ve dört (4) yedek üyesini seçer. Sınav Komisyonunun on (10) asil ve on (10) yedek üyesini seçer. Eğitim Üst Kurulu Çalışma Grubunun üç (3) asil ve üç (3) yedek üyesini seçer.
c) Yeterlik Kurulu, TTB-UDEK ve UYEK Genel Kurulunda Yürütme Kurulu Başkanı ile bir Yürütme Kurulu üyesi tarafından temsil edilir.
d) Gerekli çalışmaları yürütebilmek için yılda en az üç (3) kez toplanır.
e) Yeterlik Kurulu organizasyonu içindeki tüm Kurul ve Komisyonların çalışmalarını sağlar, izler ve işlevlerini düzenler. Yeterlik Kurul ve Komisyonlarının öneri ve raporlarını değerlendirir, onaylar ve karar alır.
f) Genel Kurul toplantılarına gündem hazırlar, genel kurulu toplar ve çalışma raporunu sunar.
g) Uzmanlık dalı ile ilgili eğitim ve uzmanlık alanı konusunda diğer kurumlar tarafından talep edilen bilgileri hazırlar, karar alır.
h) Yeterlik ve akreditasyon ile ilgili ileriye yönelik çalışmalar yapar ve yapılanmayı sağlar.
i) Yeterlik Sınavlarının tarihlerini, yerini, başvuru aidatını belirler ve duyurur.
j) Sınav Komisyonunca önerilen adaylar arasından Yeterlik Sınavı Görevlilerini belirler.
k) Yeterlik Sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirir ve uygun olanların sınava alınmasını sağlar, sınav listelerini onaylar.
l) Yeterlik Sınav sonuçlarını duyurur ve belgeleri onaylar. Türk Tabipleri Birliği UDEK ve UYEK Yürütme Kurullarına sınavdan geçen adayların kimlik bilgileri, katılan kişi sayısı, başarı oranı ve benzeri konularda sınav sonuçları hakkında bilgi verir.
m) Yeterlik Belge yenilenme sürecini düzenler ve yönetir.
n) İsteğe göre veya sınavlarda başarısız olanlara yönelik mezuniyet sonrası eğitim programları önerir.
o) Akreditasyon Komisyonunun raporlarını temel alarak gönüllü eğitim kurumlarının/birimlerinin akreditasyonunu gerçekleştirir ya da öneriler getirir.
p) Yan dal yeterlik belgesi vermek için gerekli yönetmelik düzenlemelerini yapar.
q) Yürütme Kurulu, Genel Kurul sonrası seçilen ve seçilme koşullarını sağladıklarını belgelemiş olan Kurul ve Komisyon üyelerinin iletişim bilgilerini UYEK’ e bildirir.
r) Yılda en az bir (1) defa yapılacak olan Yeterlik Sınavı tarihlerini ve varsa Akreditasyon Kurum Ziyaret programlarını UYEK’ e bildirir.
s) Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi uzmanlarını TTB-UDEK, UYEK ve ilgili diğer kurumlarda temsil eder.
t) Gerek duyduğunda Yeterlik Kurulu çalışmaları çerçevesinde komisyonlar ve alt komisyonlar kurar ve görevlendirir.
u) Türk KBB ve BBC Derneği çatısı altında kurulan okulların etkinliklerini değerlendirir; amaçları ve programları hakkında görüş ve önerilerde bulunur. Okul faaliyet raporları ve Eğitim Komisyonu’ nun görüşleri doğrultusunda bir sonraki dönem için önerilerde bulunur.
v) Genel Kurul’ a karşı sorumludur.

3. Denetleme ve Danışma Kurulu
Genel Kurul tarafından, daha önce Yürütme Kurulu Başkanlığı yapmış ve Türk KBB ve BBC Yeterlik Belgesi bulunan; bu koşul sağlanamaz ise Yürütme Kurulu üyeliği veya Komisyon üyeliği yapmış ve Türk KBB ve BBC Yeterlik Belgesi bulunan Genel Kurul üyeleri arasından; bu koşul da sağlanamaz ise eğitim kurumlarında en az on (10) yıl eğiticilik yapmış olan ve Türk KBB ve BBC Yeterlik Belgesi bulunan Genel Kurul üyeleri arasından üç (3) asil ve üç (3) yedek üye olmak üzere seçilir. Denetleme ve Danışma Kurulu üyelerinin seçimi Yürütme Kurulu seçimleri ile birlikte yapılır ve görev süreleri iki (2) yıldır. Bu üyeler toplam üç (3) dönemden fazla görev alamazlar. Denetleme ve Danışma Kurulu yaşca en kıdemli üye tarafından toplantıya çağrılır ve ilk toplantısında, kendi arasından Başkanını seçer.

Denetleme ve Danışma Kurulu üyeleri, seçimi takip eden bir ay içinde genel kurul üyesi olduklarını gösterir Yeterlik Belgelerinin fotokopisini ve çalıştıkları kurumdan alacakları son on (10) yıldır eğitici durumunda olduklarını gösterir belgeyi Yürütme Kurulu Başkanlığı’na ulaştırmakla yükümlüdürler. Yeterlik Belgeleri geçerli olmayan ve on (10) yıllık eğitici durumunda bulunmayan Denetleme ve Danışma Kurulu üyelerinin görevi ayrıca bir uyarıya gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Bu veya herhangi başka bir nedenle boş kalan veya boşalan asil üyelik için, Yürütme Kurulu Başkanı en yüksek oyu almış olandan başlayarak ve kurum temsil oranını dikkate alarak yedek üyelere çağrıda bulunur. Belgeleri tamamlanan üyeler Yürütme Kurulu Başkanı tarafından belirlenecek tarih ve yerdeki ilk toplantıya çağrılır; toplanan belgeler Yeterlik Kurulu arşivinde en az beş (5) yıl saklanır).

Denetleme ve DanıGma Kurulunun Görevleri
a) Denetleme ve Danışma Kurulu yılda en az bir kez Yürütme Kurulu çalışmalarını, kararlarını denetler ve ara rapor hazırlar. Hazırlanan ara raporları Yürütme Kurulu Başkanlığı'na iletir.
b) Denetleme ve Danışma Kurulu çalışma dönemi sonunda son raporunu hazırlar. Hazırlanan son rapor Yürütme Kurulu Başkanlığı’na ve Genel Kurul'a sunulur.
c) Denetleme ve Danışma Kurulu gerektiğinde ve sadece Yürütme Kurulu’nun öngördüğü tartışmalı konularda Yürütme Kurulu Başkanlığı’na rapor verir.
d) Denetleme ve Danışma Kurulu danışma görevinde Yürütme Kurulu’na, denetleme görevinde Genel Kurul’a karşı sorumludur.

4. Eğitim Üst Kurulu ve Eğitim Üst Kurulu ÇalıGma Grubu
Üniversitelerin Tıp Fakültelerinde KBB ve BBC uzmanlık alanında eğitim veren Anabilim Dallarının Başkanlarından ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde KBB ve BBC uzmanlık alanında eğitim veren Eğitim Kliniklerinin Eğitim Sorumlularından oluşur. Eğitim Üst Kurulunun Görevleri
a) Yürütme Kuruluna her alanda danışmanlık yapar.
b) Kurul ve Komisyonların aldığı kararların uzmanlık eğitimi sürecinde kurumlarında uygulanmasını sağlar.
c) Uygulamada doğan sorunlar hakkında geri bildirim verir ve bu sorunların çözümü için projeler önerir.
d) Yürütme Kurulunun çağrısı ile Türk Ulusal KBB ve BBC Kongreleri sırasında toplanır. Toplantıya Yeterlik Yürütme Kurulu başkanı başkanlık eder.
e) Eğitim Üst Kurulu kendi üyeleri arasından ikisi (2) Üniversitede ve biri (1) Eğitim Hastanesinde görevli üç üyeden olmak üzere Eğitim Üst Kurulu Çalışma Grubu’ nu seçer.
f) Eğitim Üst Kurulu Çalışma Grubunun Görevleri Bu çalışma grubu her yıl eğitim kliniklerinde Yeterlik Kurulu çalışmalarının uygulamaları hakkında bir yazılı rapor hazırlayarak Yürütme Kurulu Başkanlığı’na sunar. Bu rapor çalışma grubunun bir temsilcisi tarafından Eğitim Üst Kurulu toplantısında da okunur.

5. Eğitim Komisyonu
Eğitim Komisyonu, eğitim kurumlarında en az son beş (5) yıldır eğitici olan ve Türk KBB ve BBC Yeterlik Belgesi bulunan Doçent, Profesör ve Eğitim Görevlileri arasından seçilen yedi (7) üyeden oluşur. Bu üyelerden dört (4) asil, dört (4) yedek üye, Üniversite ve Eğitim hastanesi eğiticileri arasından olacak şekilde Yürütme Kurulu tarafından ve önceki komisyon üyelerinden, eğer bu koşul sağlanamaz ise diğer eğiticiler arasından üç (3) üniversite, bir (1) eğitim hastanesi oranı korunarak seçilir. Kalan üç (3) asil, üç (3) yedek üye ise Genel Kurul tarafından ve iki (2) üniversite, bir (1) eğitim hastanesi eğiticilerinden olacak şekilde seçim ile belirlenir. Hem Üniversite, hem Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışanlar asli kadrosunun bulunduğu yere göre seçilirler. Eğitim Komisyonu üyeleri iki (2) yıl için seçilirler ve ard arda toplam en fazla üç (3) dönem görev yapabilirler. Eğitim Komisyonu kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir sekreter seçer. Eğitim Komisyonu üyeleri, seçimi takip eden bir ay içinde genel kurul üyesi olduklarını gösterir Yeterlik Belgelerinin örneğini ve en az son beş (5) yıldır eğitici durumunda olduklarını gösterir çalıştıkları kurumdan alacakları belgeyi Yürütme Kurulu Başkanlığı’na ulaştırmakla yükümlüdürler. Yeterlik Belgeleri geçerli olmayan ve beş (5) yıllık eğitici durumunda bulunmayan Eğitim Komisyonu üyelerinin görevi ayrıca bir uyarıya gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Bu veya herhangi başka bir nedenle boş kalan veya boşalan asil üyelik için, Yürütme Kurulu Başkanı en yüksek oyu almış olandan başlayarak ve kurum temsil oranını dikkate alarak yedek üyelere çağrıda bulunur. Belgeleri tamamlanan üyeler Komisyon Başkanı tarafından belirlenecek tarih ve yerdeki ilk toplantıya çağrılır; toplanan belgeler Yeterlik Kurulu arşivinde en az beş (5) yıl saklanır). Eğitim Komisyonu üyeleri yılda en az iki (2) defa ya da Yürütme Kurulunun çağrısı ile gerektiğinde toplanarak hazırladıkları raporu Yürütme Kurulu’na sunarlar.

Eğitim Komisyonunun Görevleri

a) Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitim Programını aşağıdaki maddelerde verilen alt başlıkları içerecek şekilde belirler ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur.
b) Eğitim programının hedefleri ve gerekçeleri (genel ve özel hedefler –bilgi, beceri ve tutum-),
c) Eğitim programının uygulama yöntemi (süre, rotasyonlar, eğiticiler ve kurullar gibi),
d) Eğitim programını sınama yöntemi (ara sınavlar, uzmanlık sınavları, yazılı-sözlü-uygulama sınavları, sınav şekli, yeterlik ölçütleri gibi),
e) Eğitim programının eğitim verilen kurumlarda değerlendirilme yöntemi (geri bildirimler, müfredat analizi ve süreç değerlendirmesi gibi),
f) Gerekli rotasyonları, rotasyon hedeflerini, rotasyon eğitim programlarını ve rotasyon değerlendirme yöntemlerini belirler, öneriler getirir.
g) Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapar, öneriler getirir.
h) Uzmanlık sonrası eğitim konusunda çalışmalar yapar, standartlar belirler. KBB okullarının eğitim müfredatı oluşturulması ve işleyişi konusunda gerekli desteği sağlar.
i) Asistan karnelerinin hazırlanması ve uygulanması konularında öneriler getirir ve standartları saptar.
j) Gerektiği takdirde Yürütme Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturabilir.
k) Yılda en az iki kez ve gerektiğinde Yürütme Kurulunun çağrısı ile toplanarak hazırladıkları raporu Yürütme Kuruluna sunar.
l) Eğitim Komisyonu Yönergesini yürütür.
m) Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

6. Akreditasyon Komisyonu
Akreditasyon Komisyonu eğitim kurumlarında en az son on (10) yıldır eğitici olan ve Türk KBB ve BBC Yeterlik Belgesi bulunan Doçent, Profesör ve Eğitim Görevlileri arasından seçilen yedi (7) üyeden oluşur. Bu üyelerden dört (4) asil, dört (4) yedek üye, Üniversite ve Eğitim hastanesi eğiticileri arasından olacak şekilde Yürütme Kurulu tarafından ve önceki komisyon üyelerinden, eğer bu koşul sağlanamaz ise diğer eğiticiler arasından üç (3) üniversite, bir (1) eğitim hastanesi oranı korunarak seçilir. Kalan üç (3) asil, üç (3) yedek üye ise Genel Kurul tarafından ve iki (2) üniversite, bir (1) eğitim hastanesi eğiticilerinden olacak şekilde seçim ile belirlenir. Hem Üniversite, hem Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışanlar asli kadrosunun bulunduğu yere göre seçilirler. Eğitim Komisyonu üyeleri iki (2) yıl için seçilirler ve ard arda toplam en fazla üç (3) dönem görev yapabilirler.

Akreditasyon Komisyonu kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir sekreter seçer.

Akreditasyon Komisyonu üyeleri, seçimi takip eden bir ay içinde genel kurul üyesi olduklarını gösterir Yeterlik Belgelerinin örneğini ve en az son on (10) yıldır eğitici durumunda olduklarını gösterir çalıştıkları kurumdan alacakları belgeyi Yürütme Kurulu Başkanlığı’na ulaştırmakla yükümlüdürler. Yeterlik Belgeleri geçerli olmayan ve on (10) yıllık eğitici durumunda bulunmayan Akreditasyon Komisyonu üyelerinin görevi ayrıca bir uyarıya gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Bu veya herhangi başka bir nedenle boş kalan veya boşalan asil üyelik için, Yürütme Kurulu Başkanı en yüksek oyu almış olandan başlayarak ve kurum temsil oranını dikkate alarak yedek üyelere çağrıda bulunur. Belgeleri tamamlanan üyeler Komisyon Başkanı tarafından belirlenecek tarih ve yerdeki ilk toplantıya çağrılır; toplanan belgeler Yeterlik Kurulu arşivinde en az beş (5) yıl saklanır).

Akreditasyon Komisyonunun Görevleri
Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitim Programının tüm eğitim birimlerinde uygulanması ve sürekli geliştirilmesi için eğitim veren birimlerin gönüllülüğüne dayanan ve ziyaret programları ana ilkeleri ile yürütülen bir akreditasyon mekanizması kurar. Aşağıda belirtilen konularda akreditasyon için rehber bilgiler, değerlendirme formları, anketler ve standartlar oluşturur:
Yeterlik Kurulu tarafından önerilen eğitim programı ile uyumlu bir eğitim programının amaç ve hedefleri ve bunları gerçekleştirmedeki etkinliği,
Bilgi, beceri, tutum ve davranış gibi uzmanlık alanındaki hedeflerin ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olup olmadığı, bu programın düzenli olarak uygulanıp uygulanmadığı,
Sağlık hizmeti ve eğitim açılarından alt yapının yeterliliği ve uygunluğu,
Eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği,
Hizmetin hacmi ve çeşitliliği, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup olmadığı,
¾ Görev tanımları, hizmet-eğitim dengesi ve benzeri konularda eğitim ortamının uygunluğu,
Araştırma olanaklarının bulunup bulunmadığı ve eğitilenlerin bu etkinliklere yeterince katılıp katılmadığı.
KBB okulları ile işbirliği yaparak, talep geldiği takdirde ilgili okul alanı çerçevesinde ziyaret düzenlenecek eğitim kurumlarının akreditasyonu ilgili kriterleri oluşturur.
Akreditasyon Komisyonu Yeterlik Kurulunun diğer kurul ve komisyonlarının konu ile ilgili çalışmalarına dayanarak belirleyeceği standartlar çerçevesinde eğitim birimlerini ziyaret ederek değerlendirir, eksiklikleri belirler ve giderilmesi için öneriler geliştirir.
a) Eğitim ve uygulama etkinliklerinin ayrıntılı ve zamanında kaydedilip kaydedilmediğini denetler ve akreditasyon raporunda belirtir. Asistan karneleri yoluyla süreç içinde uygulanan becerileri nicelik ve nitelik olarak izler ve akreditasyon raporunda değerlendirir.
b) Uzmanlık öğrencilerinin, eğitim sırasında ve uzmanlık eğitimi süresi sonunda bilgi, tutum, beceri ve performanslarını ölçmek ve değerlendirmek için yapılan tüm yazılı, sözlü, uygulama sınavlarını, süreç içindeki eğitici değerlendirmelerini ve asistan karneleri gibi süreç değerlendirmelerini denetler.
c) Eğitim kurumlarının akreditasyonunu sağlamak üzere her bir ziyaret sonrası Yürütme Kuruluna yukarıda belirtilen başlıkları da içeren bir rapor verir.
d) Akreditasyon Komisyonu Yönergesini yürütür.
e) Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.
f) Eğitim Kurumlarının akreditasyona yönelik olan ziyaret periodları Akreditasyon Komisyonu tarafından belirlenir ve Yürütme Kurulu’ nun görüş ve onayına sunulur.

7. Sınav Komisyonu
Eğitim kurumlarında en az son beş (5) yıldır eğitici olan ve Türk KBB ve BBC Yeterlik Belgesi bulunan Doçent, Profesör ve Eğitim Görevlileri arasından üç (3) yıl için seçilen on üç (13) üyeden oluşur. Bu üyelerden on (10) asil, on (10) yedek üye, Üniversite ve Eğitim hastanesi eğiticileri arasından olacak şekilde Yürütme Kurulu tarafından seçilir. Yeterlik Kurulu tarafından yapılan üye seçiminde, bir önceki komisyondan en az beş (5) üyenin göreve devamı sağlanır. Kalan üç (3) asil, üç (3) yedek üye ise Genel Kurul tarafından ve iki (2) Üniversite, bir (1) Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastanesi eğiticilerinden olacak şekilde seçim ile belirlenir. Hem Üniversite, hem Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışanlar asli kadrosunun bulunduğu yere göre seçilirler. Sınav Komisyonu üyeleri üç (3) yıl için seçilirler ve ard arda toplam en fazla iki (2) dönem görev yapabilirler.
Sınav Komisyonu üyeleri, seçimi takip eden bir ay içinde genel kurul üyesi olduklarını gösterir Yeterlik Belgelerinin örneğini ve en az son beş (5) yıldır eğitici durumunda olduklarını gösterir çalıştıkları kurumdan alacakları belgeyi Yürütme Kurulu Başkanlığı’na ulaştırmakla yükümlüdürler. Yeterlik Belgeleri geçerli olmayan ve beş (5) yıllık eğitici durumunda bulunmayan Sınav Komisyonu üyelerinin görevi ayrıca bir uyarıya gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Bu veya herhangi başka bir nedenle boş kalan veya boşalan üyelikler için, Yürütme Kurulu tarafından yeni atama yapılır veya Genel Kurulda seçilen üyelerin görevinin boş kalması durumunda, Yürütme Kurulu Başkanı en yüksek oyu almış olandan başlayarak ve kurum temsil oranını dikkate alarak yedek üyelere çağrıda bulunur. Belgeleri tamamlanan üyeler Komisyon Başkanı tarafından belirlenecek tarih ve yerdeki ilk toplantıya çağrılır; toplanan belgeler Yeterlik Kurulu arşivinde en az beş (5) yıl saklanır.

Sınav Komisyonunun Görevleri
a) Sınav Komisyonu, görevlerini Yürütme Kurulu, Akreditasyon Komisyonu ve Eğitim Komisyonu ile işbirliği içerisinde yürütür.
b) Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirir ve Yürütme Kurulundan görüş alarak sınav listelerini hazırlar.
c) Yeterlik sınavlarının yapılacağı yer ve zaman konusunda Yürütme Kuruluna öneride bulunur.
d) Yeterlik sınavlarının yöntemlerini ve sınav ortamlarını saptar; sınavları organize eder ve gerekli malzemeyi temin eder.
e) Yeterlik sınavlarının geçerlilik ve güvenilirliklerini en üst düzeye çıkarmak, KBB ve BBC uzmanlık alanında gerek uzmanlık eğitimi ve gerekse uzmanlık sonrası uzman hekimlerin öğrenme ve sürekli mesleksel gelişim süreçlerine yön vermek için aşağıda belirtilen maddelere uygun olarak yeterlik sınavlarını yapılandırır ve denetimini sağlar:

Sınavların KBB ve BBC uzmanlık alanının gerektirdiği bilgi, beceri ve tutum gibi tüm yetkinlikleri ve ulusal KBB ve BBC uzmanlık eğitim programında belirtilen hedefleri kapsamasını sağlamak, ölçme hedeflerini oluşturmak ve bunlar hakkında adayları önceden bilgilendirmek, [Sınavın içeriği ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olan uzmanlık alanındaki bilgi, beceri ve tutum gibi hedeflere yönelik olmalı ve içeriği uzmanlık alanında tanımlanmış öğrenme hedeflerini karşılamalıdır. Konular ve kavramlar önemleri oranında yer almalı, sorular dengeli bir biçimde dağıtılmalıdır. Bilgi ölçen sınavlarda sorular öğrenme sürecinde bilginin anımsanmasından üst düzey zihinsel etkinliklere doğru değişik düzeylerde hazırlanmalı, veri yorumu veya problem çözme sorularına ağırlık verilmelidir. Beceri sınavlarında alandaki tipik ve kritik konular yer almalıdır.
Hazırlanan yeterlik sınavlarının (yazılı / çoktan seçmeli sınavlar, yapılandırılmış sözlü, uygulamalı, nesnel örgün klinik sınav gibi), uygun yöntemler ve araçlarla sistematik ve rastlantısal hatalardan (hedeflerin ortam ve yöntemlerle uyumsuzluğu, gözlem ve gözlemci farklılıkları vb.) ve ölçümle ilgili sorunlardan arındırılmış olmasını sağlamak,

Yeterlik yazılı sınavının içeriğinin bilimsel denetimini yapmak,

Her bir yeterlik sınavı için ayrı olmak üzere, yeterlik belgesi verilecek adayın sınavdaki kabul edilebilir en az başarı düzeyini belirlemek ve adayları önceden bilgilendirmek,

Yeterlik sınavlarını, yapılan hazırlıklara ve duyurulara uygun olarak gerçekleştirmek,

Yeterlik sınavından sonra adayların sınav başarılarını belirlemek ve önceden belirlenen kabul edilebilir en az başarı düzeyi ile karşılaştırarak karar vermek ve yeterlik belgelerinin düzenlenmesi için Yürütme Kuruluna bildirmek.

f) Uygulama Sınavı görevlilerini komisyon üyeleri arasından ya da yeterli üye sağlanamadığı zaman en az beş (5) yıllık eğitici olan Yeterlik Kurulu üyeleri arasından belirler ve Yürütme Kuruluna önerir. Sınav hazırlıkları ile ilgili alt komisyonları belirler ve Yürütme Kuruluna sunar.
g) Gerektiğinde eğitim içi sınavların hazırlanmasını ve yapılmasını sağlar.
h) Yazılı sınavlarda sorulabilecek sorularla ilgili soru bankası oluşturulabilmesi için Eğitim Komisyonu ile eşgüdüm sağlayarak çalışır ve soru kitapçıklarını hazırlar.
i) Uygulanan her sınav için; sınavın geçerlilik, güvenilirlik kanıtları, sınav-soru-madde analizleri, sınava giren adaylar ve performanslarını ve sınav sürecini içeren bir rapor hazırlayarak önerileri ile birlikte Yürütme Kuruluna sunar.
j) Yılda en az iki (2) kez toplanarak yıllık değerlendirmeleri içeren raporları Yürütme Kuruluna sunar.
k) Sınav Komisyonu Yönergesini yürütür.
l) Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.
m) KBB okullarından Yürütme Kurulu’na gelen gelen talepler doğrultusunda öğrenci ve eğiticilerin ölçme ve değerlendirilmesi için gerekli desteği sağlar.

 
LookUs & Online Makale