Ana Sayfa Dernek İletişim Site Haritası
 
Ana Sayfa : Akreditasyon Başvurusu için Gerekli Asgari Koşullar : Akreditasyon İle İlgili Belgeler

Akreditasyon İle İlgili Belgeler

EĞİTİM KLİNİĞİ AÇISINDAN AKREDİTASYON BAŞVURU SÜRECİNİN ÖZETİ:

Akreditasyon için başvuruda bulunacak eğitim kliniklerine kolaylık sağlamak amacı ile başvuru süreci aşağıda özetlenmiştir. Daha detaylı bilgilere YETKUR web sitesinde yer alan Akreditasyon Komisyonu Yönergesi’nden (Yönergeler – A.K. Yönergesi) ulaşılabilir.

1. Eğitim kliniğinin Türk KBB ve BBC Yeterlik (YETKUR) Yürütme Kurulu Başkanlığı’na akreditasyon başvurusu için gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir:

a. “Akreditasyon Başvuru Formu” (Akreditasyon başvurusu için tıp fakültelerinde anabilim dalı başkanı tarafından KBB-BBC YETKUR YK-ADABF-2011-03 formunun doldurulması ve dekan tarafından onaylanması / eğitim hastanelerinde ise klinik şefi tarafından KBB-BBC YETKUR YK-EHABF-2011-04 formunun doldurulması ve başhekim tarafından onaylanması gereklidir.)

b. “Eğitim Kliniği ve Programı Değerlendirme Formu” (KBB-BBC YETKUR AK-EKPDF-2011-01)
(Tıp fakültelerinde anabilim dalı başkanı tarafından, eğitim hastanelerinde ise klinik şefi tarafından doldurularak YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı’na iletilecektir. Dosya iki kopya olarak hazırlanarak kopyalardan biri eğitim kliniğinin başkanında kalacaktır.)

Ekleri:

i.   Ek 1. Varsa eğitim kliniğinin yazılı misyon, vizyon, hedefleri ve uzmanlık eğitimi yönergesi
ii.  Ek 2. Önceki yıl yapılmış ameliyatların isim ve sayılarını gösteren liste
iii. Ek 3. Kitaplar, makaleler, bildiriler ve atıfların künye listesi (Türk Otolarengoloji Arşivi Dergisi yazım kurallarına göre yazılacaktır)
iv. Ek 4. Yıllık eğitim programı ve UÇEP konularının yıllara göre dağılımını gösteren eğitim planı
v.  Başvuru bedeli makbuzu
c.  “Asistan Bilgileri Formu” (KBB-BBC YETKUR AK-ABF-2011-02)
(Asistan temsilcisi tarafından tüm asistanların katılımı ile doldurulup yukarıdaki evraklardan bağımsız olarak bizzat asistan temsilcisi tarafından YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı’na iletilecektir.)

Ekleri:
i. Ek 1. Makale ve bildirilerin künye listesi (Makalelerin künyeleri Türk Otolarengoloji Arşivi’nin yazım kurallarına göre yazılacaktır)

c.
“Asistan Bilgileri Formu” (KBB-BBC YETKUR AK-ABF-2011-02)
(Asistan temsilcisi tarafından tüm asistanların katılımı ile doldurulup yukarıdaki evraklardan bağımsız olarak bizzat asistan temsilcisi tarafından YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı’na iletilecektir.)

Ekleri:
i. Ek 1. Makale ve bildirilerin künye listesi (Makalelerin künyeleri Türk Otolarengoloji Arşivi’nin yazım kurallarına göre yazılacaktır)

2.
YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından başvuru dosyasının şekil bakımından uygunluğunun denetlenmesi sonucu:
- Başvuru dosyasında şekil açısından eksiklik saptanmazsa YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından eğitim kliniğine “Başvuru Kabul Formu” ile bilgilendirme yazısı gönderilir.
- Başvuru dosyasında şekil açısından eksiklik saptanırsa YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından eğitim kliniğine “Eksiklik Bildirme Formu” ile saptanan eksiklik bildirilir ve eksiklik tamamlandıktan sonra tüm dosyanın tekrar hazırlanarak gönderilmesi istenir.

3.
Başvuru dosyasında şekil açısından eksiklik bulunmaması durumunda dosya YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından akreditasyon komisyonuna iletilir.

Dosyanın Akreditasyon Komisyonu tarafından içerik açısından değerlendirilmesi sonucu

:
- Başvuru dosyası içerik açısından yeterli bulunursa akreditasyon komisyonu eğitim kliniğini ziyaret kararı alır. Ziyaretin yapılacağı “Ziyaret Bilgilendirme Formu” ile eğitim başkanına, “Dekanlık Ziyaret Bilgilendirme Formu” ile dekanlığa veya “Başhekimlik Ziyaret Bilgilendirme Formu” ile eğitim ve araştırma hastanesi başhekimliğine bildirilir. “Ziyaret Programı Formu” ile de eğitim başkanına ve dekanlığa/başhekimliğe ziyaretin aşamaları ve zaman çizelgesi bildirilir.
- Başvuru dosyası içerik açısından yetersiz bulunursa durum YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı’na bildirilir. YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı dosya aşamasındaki olumsuz kararı eğitim kliniğine “Yetersiz Dosya Bildirim Formu” ile bildirir.

4. Dosya değerlendirme aşaması olumlu sonuçlanarak “Ziyaret Bilgilendirme Formu” ile bilgilendirilen eğitim kliniği başkanı akreditasyon komisyonu başkanlığına gerekli hazırlıkları tamamladıklarını ve ziyarete hazır olduklarını bildiren yazıyı “Ziyaret Davet Formu” ile iletir. (Ziyaret Davet Formu olarak tıp fakültelerinde anabilim dalı başkanı tarafından KBB-BBC YETKUR AK-ADZDF-2011-15 formu / eğitim hastanelerinde ise klinik şefi tarafından KBB-BBC YETKUR AK-EHZDF-2011-16 formu doldurulur. Ziyaret Davet Formu belirlenmiş olan ziyaret tarihinden en az bir ay önce akreditasyon komisyonu başkanlığına ulaşacak biçimde gönderilmiş olmalıdır. Ziyaret kararının bildirilmesinden sonraki 6 ay içinde “Ziyaret Davet Formu”nu komisyon başkanlığına ulaştırmayan eğitim kliniğinin akreditasyon başvurusu kendiliğinden olumsuz olarak sonlanmış olur.)

5. Ziyaret komitesi tarafından daha önce belirlenen tarihte eğitim kliniğinin ziyareti gerçekleştirilir. Ziyaret komitesi ziyaret programına uygun olarak çalışmalarını tamamlayarak bir “Ziyaret Tespit Tutanağı” hazırlar. Takip eden bir ay içinde de “Ziyaret Raporu”nu hazırlayarak akreditasyon komisyonu başkanlığına sunar.

6. Akreditasyon komisyonu tarafından değerlendirilen ziyaret raporu; olumlu ya da olumsuz akreditasyon kararı ile birlikte YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığına sunulur.

7. YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucu:

- Akreditasyon kararı olumlu ise YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından sonuç “Akreditasyon Karar Formu” ile eğitim kliniğine ve “Dekanlık Akreditasyon Karar Formu” ile dekanlık ya da “Başhekimlik Akreditasyon Karar Formu” ile başhekimlik makamlarına bildirilir.
- Akreditasyon kararı olumsuz ise YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı olumsuz sonucu “Ziyaret Olumsuz Karar Formu” ile eğitim kliniğine bildirir.

8. Eğitim kliniği akredite edilmeye hak kazanırsa beş yıl süreyle geçerli olan bir “Akreditasyon Belgesi” hazırlanır. Belge eğitim kliniğine dernek, YETKUR ve akreditasyon komisyonu başkanlarının bizzat kendileri ya da yerlerine görevlendirecekleri üç kişiden oluşan bir ekip tarafından eğitim kliniğine yapılan bir ziyaret sırasında törenle verilir.

 
LookUs & Online Makale