Ana Sayfa Dernek İletişim Site Haritası
 
Ana Sayfa : Yönergeler : A.K. Yönergesi

A.K. Yönergesi

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU AKREDİTASYON YÖNERGESİ

BÖLÜM I.
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

Amaç:
Madde 1. Bu yönergenin amacı kulak burun boğaz hastalıkları uzmanlık eğitimi veren eğitim kliniklerinin eğitim ve hizmet aktivitelerinin niteliklerini belirlemek, bu aktivitelerin standardizasyonunu ve bu standartların yükseltilmesini sağlamak, eğitim ve hizmet aktivitelerinin sertifikalandırılması için uygulanacak olan çalışmaların yöntem ve kurallarını düzenlemektir.

Kapsam:
Madde 2. Bu yönerge kulak burun boğaz hastalıkları uzmanlık eğitimi veren kurumların eğitim aktivitelerini ve bununla ilgili hizmet aktivitelerini, eğitim kurumlarını, eğitim kliniklerini, eğitim kurullarını ve kulak burun boğaz hastalıkları uzmanlık eğitimi alan asistanlarla ilgili konuları kapsar.

Dayanak:

Madde 3. Bu yönerge Tıpta Uzmanlık Eğitimi ile ilgili yürürlükteki mevzuata uygun olarak Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Tüzüğü’ne ve Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu Yönetmeliği’ne dayanmaktadır.

Tanımlar:

Madde 4. Bu yönergede geçen;

Akreditasyon:
Eğitim kliniklerinin eğitim aktivitelerinin ve bununla bağlantılı olan hizmet aktivitelerinin niteliklerini belirlemek, bu aktivitelerin standardizasyonunu ve bu standartların yükseltilmesini sağlamak, eğitim ve hizmet aktivitelerinin sertifikalandırılması için yapılacak olan ve gönüllülük esasına dayanan, gelişimi destekleyici, bağımsız, kar amacı gütmeyen ve herhangi bir sıralamanın yapılmadığı çalışmaları,

Dernek:
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneğini,

YETKUR: Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulunu,

Komisyon:
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonunu,

Eğitim Kurumu:
İlgili yasal mevzuat çerçevesinde uzmanlık eğitimi verme yetkisi tanınmış tıp fakülteleri ve eğitim hastanelerini,

Eğitim Kliniği:
Üniversitelerde kulak kurun boğaz ve baş boyun cerrahisi (KBB-BBC) anabilim dalları ve uzmanlık eğitimi vermeye yetkili hastanelerde KBB-BBC kliniklerini,

Eğitim Başkanı:
Üniversitelerde anabilim dalı başkanını ve eğitim hastanelerinde eğitim sorumlusunu,

Eğitim Kurulu:
Üniversitelerde anabilim dalındaki tüm öğretim üyelerinden, eğitim hastanelerinde ise her klinik için eğitim sorumlusu, başasistan ve profesör veya doçent ünvanına sahip olan uzman doktorlardan oluşan kurulu,

Eğitim Danışmanı:
Eğitim başkanı tarafından, asistanların eğitim programına katılımından ve asistan karnesi ile eğitim dosyasının düzenli olarak tutulmasından sorumlu olarak görevlendirilen eğitim kurulu üyesi/üyelerini,

Asistan (Araştırma Görevlisi, Uzmanlık Öğrencisi)
: Tıpta Uzmanlık Eğitimi ile ilgili yürürlükteki mevzuata uygun olarak KBB-BBC uzmanlık eğitimi almak için bir eğitim kurumuna kabul edilen doktoru,

Asistan Karnesi:
Asistanın uzmanlık eğitimi boyunca edinmesi gereken tüm klinik bilgi, beceri ve uygulamaları gösteren karneyi,

Asistan Eğitim Dosyası:
Asistanın uzmanlık eğitimi boyunca yaptığı tüm etkinlikleri ve bunlarla ilgili belgeleri içeren dosyayı,

Başvuru Dosyası:
Akreditasyon başvurusu yapan eğitim başkanı tarafından hazırlanarak posta ile YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı’na iletilmesi gereken ve akreditasyon başvuru formu, özdeğerlendirme raporu, başvuru bedeli makbuzunu ve ekleri içeren dosyayı,

Ekler:
Akreditasyon başvurusu yapan eğitim başkanı tarafından akreditasyon başvuru formu, özdeğerlendirme raporu ve başvuru bedeli makbuzundan başka başvuru dosyası içine koymak istediği ve eğitim kliniğini tanıtmak için önemli olduğunu varsaydığı diğer belgeleri,

Eğitim Kliniği ve Programı Değerlendirme Formu:
Akreditasyon başvurusu yapan eğitim kliniği tarafından akreditasyon başvurusu öncesinde doldurularak, başvuru dosyası içinde YETKUR yürütme kurulu başkanlığına gönderilmesi gereken ve eğitim kliniği, eğitim kliniğindeki eğitim ve hizmet aktiviteleri, bilimsel çalışmalar, fiziksel ortam, ekipman ve donanım ve asistanlarla ilgili konular gibi akreditasyonla ilgili her türlü bilgiyi gösteren formu (form no: KBB-BBC YETKUR AK-EKPDF-2010-00),

Asistan Bilgileri Bilgileri Formu:
Akreditasyon başvurusu yapan eğitim kliniğinde eğitim gören asistanların temsilcisi tarafından, tüm asistanların katılımı ile doldurulan ve akreditasyon başvurusu öncesinde bizzat asistan temsilcisi tarafından, başvuru dosyasından ayrı olarak YETKUR yürütme kurulu başkanlığına gönderilmesi gereken ve asistanlarla ilgili her türlü bilgiyi gösteren formu (form no: KBB-BBC YETKUR AK-ABF-2010-00),

Özdeğerlendirme Raporu:
Eğitim Kliniği ve Programı Değerlendirme Formunun (form no: KBB-BBC YETKUR AK-EKPDF-2010-00) akreditasyon başvurusu yapan eğitim kliniği tarafından doldurulmuş biçimini,

Akreditasyon Başvuru Formu:
Akreditasyon başvurusu yapan eğitim kliniği tarafından hazırlanan, tıp fakültelerinde dekan, eğitim hastanelerinde hastane yöneticisi tarafından onaylanmış ve YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı’na yönelik hazırlanmış resmi mektubu (anabilim dalı için form no: KBB-BBC YETKUR AK-ADABF-2010-00: ve eğitim hastanesi için form no: KBB-BBC YETKUR AK-EHABF-2010-00),

Komisyon Görevlendirme Formu:
YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından Akreditasyon Komisyonu Başkanlığına yazılan ve akreditasyon başvuru dosyasının değerlendirilmesini talep eden görevlendirme yazısını (anabilim dalı için form no: KBB-BBC YETKUR AK-ADKGF-2010-00: ve eğitim hastanesi için form no: KBB-BBC YETKUR AK-EHKGF-2010-00),

Başvuru Kabul Formu:
YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından akreditasyon başvurusunda bulunan eğitim kliniğine yazılan, başvuru dosyasının değerlendirmeğe alındığına dair bilgilendirme yazısını (anabilim dalı için form no: KBB-BBC YETKUR AK-ADBKF-2010-00: ve eğitim hastanesi için form no: KBB-BBC YETKUR AK-EHBKF-2010-00),

Ziyaret Bilgilendirme Formu:
Akreditasyon Komisyonu Başkanlığı tarafından akreditasyon başvurusunda bulunan eğitim kliniğine yazılan, dosya aşamasının olumlu olduğunu ve ziyaretin yapılacağını bildiren yazıyı (anabilim dalı için form no: KBB-BBC YETKUR AK-ADZBF-2010-00: ve eğitim hastanesi için form no: KBB-BBC YETKUR AK-EHZBF-2010-00),

Ziyaret Programı Formu:
Akreditasyon Komisyonu Başkanlığı tarafından akreditasyon başvurusunda bulunan eğitim kliniğine Ziyaret Bilgilendirme Formu eşliğinde gönderilen ve ziyaretin aşamalarını zaman akışı içinde gösteren ziyaret program yazısını (anabilim dalı için form no: KBB-BBC YETKUR AK-ADZPF-2010-00: ve eğitim hastanesi için form no: KBB-BBC YETKUR AK-EHZPF-2010-00),

Dekanlık Ziyaret Bilgilendirme Formu:
Akreditasyon Komisyonu Başkanlığı tarafından akreditasyon başvurusunda bulunan anabilim dalının bağlı bulunduğu tıp fakültesi dekanlığına yazılan, dosya aşamasının olumlu olduğunu ve ziyaretin yapılacağını bildiren yazıyı (form no: KBB-BBC YETKUR AK-DZBF-2010-00),

Hastane Yöneticiliği Ziyaret Bilgilendirme Formu:
Akreditasyon Komisyonu Başkanlığı tarafından akreditasyon başvurusunda bulunan eğitim kliniğinin bağlı bulunduğu eğitim ve araştırma hastanesi yöneticisine yazılan, dosya aşamasının olumlu olduğunu ve ziyaretin yapılacağını bildiren yazıyı (form no: KBB-BBC YETKUR AK-BZBF-2010-00),

Ziyaret Davet Formu:
Akreditasyon başvurusunda bulunan eğitim başkanı tarafından Akreditasyon Komisyonu Başkanlığına yazılan ve eğitim kliniğinin ziyaret için gerekli hazırlıkları tamamladığını ve ziyarete hazır olduğunu bildiren yazısını (anabilim dalı için form no: KBB-BBC YETKUR AK-ADZDF-2010-00: ve eğitim hastanesi için form no: KBB-BBC YETKUR AK-EHZDF-2010-00),

Akreditasyon Karar Formu:
Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı, YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı ve Akreditasyon Komisyonu Başkanlığı tarafından, akreditasyon başvurusunda bulunan eğitim kliniğine yazılan ve akredite edilme kararını bildiren yazıyı (anabilim dalı için form no: KBB-BBC YETKUR AK-ADAKF-2010-00: ve eğitim hastanesi için form no: KBB-BBC YETKUR AK-EHAKF-2010-00),

Dekanlık Akreditasyon Karar Formu:
Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı, YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı ve Akreditasyon Komisyonu Başkanlığı tarafından, akreditasyon başvurusunda bulunan anabilim dalının bağlı bulunduğu tıp fakültesi dekanlığına yazılan ve akredite edilme kararını bildiren yazıyı (form no: KBB-BBC YETKUR AK-DAKF-2010-00),

Hastane yöneticiliği Akreditasyon Karar Formu:
Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı, YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı ve Akreditasyon Komisyonu Başkanlığı tarafından, akreditasyon başvurusunda bulunan eğitim kliniğinin bağlı bulunduğu eğitim ve araştırma hastanesi yöneticisine yazılan ve akredite edilme kararını bildiren yazıyı (form no: KBB-BBC YETKUR AK-BAKF-2010-00),

Eksiklik Bildirme Formu:
YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından akreditasyon başvurusunda bulunan eğitim kliniğine yazılan, başvuru dosyasında eksiklikler olduğunu ve bu nedenle başvurunun geçersiz sayıldığını bildiren yazıyı (anabilim dalı için form no: KBB-BBC YETKUR AK-ADEBF-2010-00: ve eğitim hastanesi için form no: KBB-BBC YETKUR AK-EHEBF-2010-00),

Yetersiz Dosya Bildirim Formu:
Akreditasyon Komisyonu Başkanlığından YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı’na akreditasyon başvuru dosyası içeriğinin nitelik bakımından yetersiz bulunduğunu anlatan ve olumsuz komisyon görüşünü bildiren yazıyı (anabilim dalı için form no: KBB-BBC YETKUR AK-ADYDBF-2010-00: ve eğitim hastanesi için form no: KBB-BBC YETKUR AK-EHYDBF-2010-00),

Ziyaret Tespit Tutanağı:
Ziyaret komitesi tarafından, ziyaret raporuna temel oluşturmak üzere, ziyaret sırasında hazırlanacak olan ziyaretteki gözlemleri, saptamaları ve alınan kısa notları içeren ve ziyaret komitesinin her üç üyesi tarafından imzalanması ve komisyona ziyaret raporu ile birlikte sunulması gereken kısa raporu,

Ziyaret Raporu:
Ziyaret komitesi tarafından hazırlanan, ziyaretin aşamalarına ait bilgi ve görüşleri açık ve net olarak ifade eden, akreditasyon kararı ile ilgili görüş bildiren bir sonuç kısmı içeren ve ziyaret komitesinin her üç üyesi tarafından imzalanması ve ziyareti izleyen bir ay içinde komisyon başkanlığına sunulması gereken raporu,

Olumsuz Karar Formu:
YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından, akreditasyon başvurusunda bulunan eğitim kliniğine yazılan ve dosya aşamasında olumsuz akreditasyon komisyonu kararını bildiren yazıyı (anabilim dalı için form no: KBB-BBC YETKUR AK-ADOKF-2010-00: ve eğitim hastanesi için form no: KBB-BBC YETKUR AK-EHOKF-2010-00),

Ziyaret Olumsuz Karar Formu:
YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından, akreditasyon başvurusunda bulunan eğitim kliniğine yazılan ve ziyaret sonrasında olumsuz akreditasyon komisyonu kararını bildiren yazıyı (anabilim dalı için form no: KBB-BBC YETKUR AK-ADZOKF-2010-00: ve eğitim hastanesi için form no: KBB-BBC YETKUR AK-EHZOKF-2010-00),

Akreditasyon Belgesi:
Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı, YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı ve Akreditasyon Komisyonu Başkanlığı tarafından hazırlanan ve akreditasyon başvurusunda bulunan eğitim kliniğinin akredite edildiğini gösteren beş yıl süreyle geçerli sertifikayı,

Başvuru Bedeli:
Akreditasyon başvurusunda bulunan eğitim kliniği tarafından başvurudan önce dernek banka hesabına yatırılması gereken ve başvuru dosyasının değerlendirilmesi için yapılacak çalışmaların ve ilgili kurulların giderlerinin karşılığı olan parayı, ifade etmektedir.

BÖLÜM II.
BAŞVURU VE SÜREÇ

Başvuru:
Madde 5.
Akreditasyon başvurusu YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı’na, içeriği aşağıda tanımlanmış ve eğitim başkanı tarafından hazırlanan ve bir örneği eğitim başkanında kalan bir başvuru dosyası ile yapılır. Başvurular yılda 2 kez, en geç Şubat ve Eylül aylarının son işgünü çalışma saati sonuna kadar YETKUR’a ulaşacak şekilde yapılır. Başvuru dosyası içeriği:
a. Akreditasyon Başvuru Formu (anabilim dalı için Form no: KBB-BBC YETKUR AK-ADABF-2010-00, eğitim hastanesi için Form no: KBB-BBC YETKUR AK-EHABF-2010-00),
b. Özdeğerlendirme raporu,
c. Başvuru bedeli makbuzu,
d. Ekler.

Başvuru Dosyasının Değerlendirilmesi:
Madde 6.
Akreditasyon başvuru dosyası YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından şekil bakımından uygunluğu kontrol edildikten sonra, eksik saptanmamışsa dosyayı ve ayrıca gelen asistan bilgileri formunu Akreditasyon Komisyonu Başkanlığı’na komisyon görevlendirme formu ile iletilir. Bu durum başvuruyu yapan eğitim başkanına başvuru kabul formu ile bildirilir. Başvuru dosyasında eksiklik varsa, durum YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından eksiklik bildirme formu ile eğitim başkanına bildirilir. Başvuru dosyası geri gönderilmez; yeni başvurunun tam dosya ile yeniden yapılması gerekir. Yeni başvuruda ikinci defa başvuru bedeli alınmaz.

Madde 7.
Dosya komisyon tarafından içerik açısından değerlendirilir. Başvuru dosyasının içeriği yeterli bulursa ziyaret kararı alınır. Komisyon başkanı tarafından bir ziyaret komitesi belirlenir. Ziyaret komitesi komisyon üyesi olan ya da daha önce komisyon üyeliği yapmış olan ve aktif eğiticilik görevine devam eden 3 kişiden oluşur. Komitenin iki üyesi üniversite temsilcisi, bir üyesi ise eğitim hastanesi temsilcisi olur. Komisyon başkanlığı ziyaret kararı ile ilgili olarak şu bilgilendirmeleri yapar.

a. Dosya aşamasının olumlu olduğu ve ziyaretin yapılacağı ziyaret bilgilendirme formu ile eğitim başkanına, dekanlık ziyaret bilgilendirme formu ile dekanlığa veya hastane yöneticiliği ziyaret bilgilendirme formu ile eğitim ve araştırma hastanesiyöneticiliğine bildirilir.

b. Ziyaret programı formu ile eğitim başkanına ve dekanlığa/hastane yöneticiliğine ziyaretin aşamalarını ve zaman çizelgesini bildirilir.

Dosya içeriği yeterli bulunmazsa komisyon başkanı tarafından görevlendirilen üç üye tarafından eksikleri ve yetersizlikleri anlatan bir rapor düzenlenir. Bu rapor yetersiz dosya bildirim formu ile YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı’na iletilir. YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı komisyon görüşünü olumsuz karar formu ile başvuruyu yapan eğitim başkanına bildirir.

Ziyaret:
Madde 8.
Akreditasyon başvurusunu yapan eğitim kliniği gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra ziyaret davet formunu belirlenmiş olan ziyaret tarihinden en az bir ay önce ulaşacak biçimde, komisyon başkanlığına gönderir. Ziyaret davet formunu ziyaret kararının bildirilmesinden sonraki 6 ay içinde komisyon başkanlığına ulaştırmayan eğitim kliniğinin akreditasyon başvurusu kendiliğinden olumsuz olarak sonlanmış olur. Bunun için başvuru yapan eğitim kliniğine ayrıca bir bilgilendirme yapılmaz. Akreditasyon komisyonu başkanı durumu bir yazı ile YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı’na bildirir.

Madde 9.
Ziyaret ile ilgili işlemlerin tamamlanması durumunda, ziyaret komitesi belirlenen tarihte değerlendirme yapılacak eğitim kliniğinde bulunur. Ziyaret komitesi çalışmalarını iki günde tamamlayarak bir ziyaret tespit tutanağı hazırlar.

Rapor:
Madde 10.
Ziyaret komitesi ziyaret tespit tutanağı temelinde aralarında tartışarak ve görüş alışverişi yaparak bir ziyaret raporu hazırlar. Rapor ziyaretin aşamalarına ait bilgi ve görüşleri açık ve net olarak ifade eder nitelikte hazırlanır ve akreditasyon kararı ile ilgili görüş bildiren bir sonuç kısmını içerir. Hazırlanan rapor ziyaret tarihini izleyen bir ay içinde komisyon başkanlığına sunulur.

Karar:
Madde 11.
Komisyon tarafından değerlendirilen ziyaret raporu, olumlu ya da olumsuz, akreditasyon kararı ile birlikte YETKUR yürütme kurulu başkanlığına sunulur.

Madde 12.
Akreditasyon kararı olumlu ise sonuç akreditasyon karar formu ile eğitim kliniğine ve dekanlık akreditasyon karar formu ile dekanlık ya da hastane yöneticiliği akreditasyon karar formu ile hastane yöneticisi makamlarına bildirilir. Akreditasyon kararı olumsuz ise ziyaret olumsuz karar formu ile eğitim kliniğine iletilir.

Madde 13.
Dosya veya ziyaret aşamasında olumsuz değerlendirme ile sonuçlanan başvurular için hazırlanan raporda tekrar ne zaman başvuru yapılabileceğine dair bilgi bulunmalıdır.

Belgelendirme:
Madde 14:
Eğitim kliniği akredite edilmeğe hak kazanırsa beş yıl süreyle geçerli olan bir akreditasyon belgesi hazırlanır. Belge eğitim kliniğine dernek, YETKUR ve akreditasyon komisyonu başkanlarının bizzat kendileri ya da yerlerine görevlendirecekleri üç kişiden oluşan bir ekip tarafından eğitim kliniğine yapılan bir ziyaret sırasında törenle verilir.

BÖLÜM III.
BÜTÇE

Madde 15. Akreditasyon başvurusu yapan eğitim kliniği başvuru bedelini dernek banka hesabına yatırmalıdır. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu her yıl bu bedeli belirleyerek başta YETKUR ve dernek internet sayfalarında olmak üzere çeşitli iletişim yöntemleri ile duyurur.

 
LookUs & Online Makale