Ana Sayfa Dernek İletişim Site Haritası
 
Ana Sayfa : Yönergeler : E.K. Yönergesi

E.K. Yönergesi

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KOMİSYONU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Tanım
Madde 1- Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi (KBB ve BBC) Yeterlik Kurulu Eğitim Komisyonu, Türk KBB ve BBC Yeterlik Kurulu’nun (YETKUR) bir alt komisyonu olup Türk KBB ve BBC Yeterlik Yürütme Kurulu’na karşı sorumlu olan ve onunla uyum içerisinde çalışan, ülkemizdeki kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanlık eğitimi programının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi için standartlar belirleyen, uzmanlık eğitimi veren birimler için rehber bilgiler ve standartlar oluşturan bir komisyondur.

Amaçlar
Madde 2-
Bu yönergenin amacı, ülkemizde kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanlık eğitimi alan asistanların eğitim ve hizmet aktivitelerinin niteliklerini ve niceliklerini belirlemek, bu aktivitelerin standardizasyonunu ve bu standartların yükseltilmesini sağlamak, ülkemizde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanlık eğitimi alanında teorik ve pratik açıdan bir eğitim standardını oluşturmaktır. Bu amaca yönelik olarak:

2.1-
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarını oluşturmak ve geliştirmek,

2.2-
Uzmanlık eğitimi süresince işlenmesi gereken kuramsal eğitim için “çekirdek eğitim programı” ve uygulamalı eğitim için “en az yapılması gerekenlerin” hazırlanmasını sağlamak,

2.3-
Uzmanlık öğrencisinin eğitim sürecini izlemek ve değerlendirmek için “asistan karnesi” gibi eğitsel araçların oluşturulmasını sağlamak,

2.4-
Eğitim programının genel ve özel hedeflerini ve gerekçelerini belirlemek,

2.5-
Eğitim programının uygulama yöntemleri (süre, rotasyonlar, eğiticiler ve kurullar gibi) konusunda çalışmalar yapmak,

2.6-
Eğitim programının, eğitim verilen kurumlarda değerlendirilme yöntemlerini (geri bildirimler, müfredat analizi ve süreç değerlendirmesi gibi) belirlemek,

2.7-
Eğiticilerin, uzmanların ve uzmanlık öğrencilerinin sürekli mesleksel gelişim programlarına katılımını özendirmek, izlemek ve değerlendirmek,

2.8-
Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapmak, öneriler getirmek,

2.9-
Uzmanlık sonrası eğitim konusunda çalışmalar yapmak, standartlar belirlemek,

2.10-
Gerektiği takdirde Yeterlik Yürütme Kuruluna danışarak eğitimle ilgili çalışma ve danışma grupları oluşturmak,

2.11-
Yılda en az iki kez ve gerektiğinde Yeterlik Yürütme Kurulunun çağrısı ile toplanmak ve hazırlanan raporları Yeterlik Yürütme Kuruluna sunmak, üzere çalışmalarını yürütür.

Kapsam
Madde 3- Bu yönerge, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanlık eğitimi alan asistanların çalıştıkları kurumların eğitim ve hizmet aktivitelerini, ilgili eğitim kurumlarını, eğitim kliniklerini, eğitim kurullarını ve kulak burun boğaz hastalıkları uzmanlık eğitimi alan asistanların eğitimle ilgili tüm konularını kapsar.

Dayanak
Madde 4- Bu yönerge, Türk KBB ve BBC Derneği Tüzüğü’ne ve Türk KBB ve BBC Yeterlik Kurulu Yönetmeliği’ne dayanmaktadır.

Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde 5- Bu yönergede geçen;

a) Yeterlik Kurulu (YETKUR):
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulunu,

b) Yeterlik Yürütme Kurulu:
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulunun Yeterlik Yürütme Kurulunu

c) Eğitim Üst Kurulu:
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu Eğitim Üst Kurulunu

d) Komisyon:
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu Eğitim Komisyonunu,

e) Eğitim Kurumu:
İlgili yasal mevzuat çerçevesinde uzmanlık eğitimi verme yetkisi tanınmış tıp fakülteleri ve Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerini

f) Eğitim Kliniği:
Üniversitelerde KBB ve BBC anabilim dallarını ve uzmanlık eğitimi vermeye yetkili hastanelerde KBB ve BBC kliniklerini,

g) Eğitim Kurulu:
Üniversitelerde anabilim dalındaki tüm öğretim üyelerinden, eğitim hastanelerinde ise her klinik için eğitim görevlilerinden oluşan kurulu,

h) Asistan (Araştırma Görevlisi, Uzmanlık Öğrencisi):
Tıpta Uzmanlık Eğitimi ile ilgili yürürlükteki mevzuata uygun olarak KBB-BBC uzmanlık eğitimi almak için bir eğitim kurumuna kabul edilen hekimi,

ı) Asistan Karnesi:
Asistanın uzmanlık eğitimi boyunca edinmesi gereken tüm klinik bilgi, beceri ve uygulamaları gösteren karneyi,

i) Uzmanlık Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP):
Uzmanlık eğitimi sırasında uygulanması gereken asgari eğitim ve öğretimi,

j) Uzmanlık Eğitimi:
Tıpta Uzmanlık Eğitimi ile ilgili yürürlükteki mevzuata uygun olarak KBB-BBC uzmanlık eğitimi almak için gereken eğitim ve öğretimi,

k) Aktif Eğitici:
Uzmanlık eğitimi veren bir kurumda çalışan ve çalışmaya devam eden; üniversitelerde anabilim dalındaki tüm öğretim üyelerini, Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerinde ise eğitim sorumlusu ve eğitim görevlisi kadrosunda olan kişileri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Türk KBB ve BBC Yeterlik Kurulu Eğitim Komisyonu

Madde 6- Komisyonun oluşumu ve çalışma esasları

6.1-
Eğitim Komisyonu, Eğitim Üst Kurulu tarafından seçilen, uzmanlık eğitimi veren bir kurumda en az beş (5) yıldır çalışan ve aktif eğitici konumunda bulunan dokuz (9) asil ve dokuz (9) yedek üyeden oluşur.

6.2-
Komisyonda, üniversite öğretim üyeleri arasından altı (6) asil, altı (6) yedek; eğitim hastaneleri şefleri, şef yardımcıları, doçent ve profesörleri arasından üç (3) asil üç (3) yedek üye görev yapar.

6.3-
Komisyon üyeleri iki yıl için seçilir ve ardı ardına en çok iki dönem görev yapar.

6.4-
Her dönem, komisyon üyelerinin 1/3 ü göreve devam eder. Göreve devam edecek üç (3) üye Yürütme Kurulu tarafından, diğer altı (6) üye ise Eğitim Üst Kurulu tarafından aynı oranlar korunarak seçilir.

6.5-
Komisyona seçilecek ya da görevlendirilecek kişilerin geçerli Yeterlik Belgesi sahibi olmaları koşulu aranır.

6.6-
Komisyona seçilen kişi başka bir komisyonda görev alamaz.

6.7-
Komisyon toplantılarına, komisyonun oylayarak kabul edeceği geçerli bir mazeret dilekçesi olmaksızın ardı ardına 2 (iki) kez katılmayan üyelerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. Komisyon başkanı durumu yazılı olarak Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanlığı’na ve üyenin kendisine bildirir.

6.8-
Komisyon üyelerinden bir ya da birkaçının, herhangi bir nedenle göreve devam edememesi durumunda geri kalan süreyi tamamlamak üzere, eksik üyelik yedekler arasından kurum özelliğine bakılarak sıra ile davet yoluyla tamamlanır. Eksik üyelik yedek üyelerden tamamlanamazsa, madde 6.1 ve 6.2’ deki özellikler ve oranlar korunarak eksik üyeliklere Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından atama yapılır.

6.9-
Komisyon üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler.

6.10-
Komisyon toplantılarına, Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı oy hakkı olmaksızın katılabilir.

6.11-
Komisyon, yılda en az iki defa ya da Yeterlik Yürütme Kurulunun çağrısı ile gerektiğinde toplanarak hazırladıkları raporu Yeterlik Yürütme Kurulu’na sunar.

6.12-
Komisyondaki görüşmeler gündemdeki sıraya göre yapılır. Gündemdeki maddelerin sırası komisyon kararı ile değiştirilebilir.

6.13-
Komisyonun her üyesi gündem dışı herhangi bir konunun görüşülmesini teklif edebilir. Bu teklif komisyon toplantısında mevcut üyelerin çoğunluğu tarafından kabul edilirse gündeme alınır ve görüşülür.

6.14-
Komisyon kararları, o günkü komisyon toplantısındaki mevcut üyelerin oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

6.15-
Kararlar ve varsa karşı oylar, karar tarihinden itibaren yedi (7) iş günü içerisinde gerekçeleri ile birlikte yazılır, üyelere ve Yeterlik Yürütme Kurulu’na elektronik posta yoluyla bildirilir, bir sonraki toplantıda imzalanır ve imzalar tamamlandıktan sonra yazılı olarak Yeterlik Yürütme Kurulu’na sunulur.

Madde 7- Komisyonun görevleri şunlardır:
7.1- Komisyon, Yeterlik Yürütme Kurulu’nun altında çalışır ve Yeterlik Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur.

7.2-
Komisyon, yılda en az iki defa ya da Yeterlik Yürütme Kurulunun çağrısı ile gerektiğinde toplanır ve hazırladıkları raporu Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar.

7.3-
Komisyon, uzmanlık dalı ile ilgili eğitim ve uzmanlık alanı konusunda Yeterlik Yürütme Kurulunca talep edilen bilgileri hazırlar, karar alır ve Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar.

7.4-
Komisyon, KBB-BBC Uzmanlık Eğitim Programını aşağıdaki maddelerde verilen alt başlıkları içerecek şekilde belirler ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için Yeterlik Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur.
a. Eğitim programının hedefleri ve gerekçeleri (genel ve özel hedefler –bilgi, beceri ve tutum-),
b. Eğitim programının uygulama yöntemi (süre, rotasyonlar, eğiticiler ve kurullar gibi),
c. Eğitim programını sınama yöntemi (ara sınavlar, uzmanlık sınavları, yazılı-sözlü sınavlar, sınav şekli, yeterlik ölçütleri gibi), d. Eğitim programının eğitim verilen kurumlarda değerlendirilme yöntemi (geri bildirimler, müfredat analizi ve süreç değerlendirmesi gibi),

7.5-
Gerekli rotasyonları, rotasyon hedeflerini, rotasyon eğitim programlarını ve rotasyon değerlendirme yöntemleri için öneriler getirir.

7.6-
Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapar, öneriler getirir.

7.7-
Uzmanlık sonrası eğitim konusunda çalışmalar yapar, standartlar belirler.

7.8-
Asistan karnelerinin hazırlanması ve uygulanması konularında öneriler getirir ve standartları saptar.

7.9-
Gerektiği takdirde Yeterlik Yürütme Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturabilir.

Madde 8-
Komisyonu’nun harcamaları, Türk KBB ve BBC Derneği’nin harcama esasları göz önüne alınarak Türk KBB ve BBC Derneğinin bütçesinden karşılanır.

Yürürlük
Madde 9-
Bu yönerge, Türk KBB ve BBC Yeterlik Yürütme Kurulu’nda kabul edildikten sonra aynı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 10- Bu yönergeyi Türk KBB ve BBC Yeterlik Kurulu Eğitim Komisyonu yürütür.

Form no: Revizyon no: Yürürlük tarihi:
KBB-BBC YETKUR 00 01. 07. 2012
EK-EKY-00-201
 
LookUs & Online Makale