Ana Sayfa Dernek İletişim Site Haritası
 
Ana Sayfa : Yürütme Kurulu'ndan

Yürütme Kurulu'ndan

Türk KBB ve BBC Yeterlik Kurulu
Kuruluştan Bugüne

Dr. İbrahim Hızalan
13 Şubat 2011

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi (Türk KBB ve BBC) Yeterlik Kurulu Türkiye’de Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi uzmanlığı düzeyini geliştirme çalışmalarına katkıda bulunan, gönüllülük temelinde özerk çalışan sivil bir kurul olarak 13 Şubat 2005 tarihinde kabul edilen yönerge ile Türk KBB ve BBC Derneği önderliğinde oluşturulmuş ve 24 Mayıs 2005 tarihinde yapılan Genel Kurulda da görevlileri seçilerek çalışmaya başlamıştır.

Her meslek grubu, meslekdaşlarının belli yetkinliğe sahip olması için eğitimi sırasında ve sonrasında gereken özellikleri tanımlamaya çalışmaktadır. Bu standartlar eğitilene yönelik olduğu kadar eğitene ve kuruma da yönelik standartlardır.Ülkemizde eğitim veren kurumlar birbirinden yönetsel, yapısal ve kurumsal açıdan farklıdır (Üniversite, Sağlık Bakanlığı, Özel); altyapı, insan gücü ve eğitim için gerekli yıllık hasta sayısı, niteliği ve standartları belli değildir; eğitim klasik usta-çırak modeli ile verilmektedir; uygulamalı eğitim sayıları kurum olanaklarına bağlıdır; eğitim/hizmet oranları ve eğiticilerin olanakları ve nitelikleri farklıdır. 

Bunlara ek olarak ülkemizde uzmanlık eğitiminin sertifikasyonu Sağlık Bakanlığı tarafından verilmektedir, ama bu sertifikasyon uzmanlık eğitiminin içeriğini ve niteliğini denetlememektedir. Bakanlık bağlı olduğu hükümetin politik işlevini sürdürmekte, YÖK ise daha çok akademik yapıdan sorumlu gözükmektedir. 

Bu statik ve karmaşık yapı süregelirken, yeni tanı ve tedavi kavramlarının hızla artması,kanıta dayalı tıp uygulamalarının yaygınlaşması,iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi, bilgi birikiminin ve araştırmaların artması, bilginin sürekli değişmesi ve gelişmesi “Sürekli Tıp Eğitimi”ni zorunlu hale getirmektedir.

Bu nedenlerle, uzmanlık dalının eğitim olanaklarını iyileştiren ve geliştiren; uzmanlık eğitimini standardize edebilen; en az gerekli bilgileri kuramsal ve uygulamalı olarak tanımlayacak bir çekirdek eğitim programı hazırlayan; belli ölçütlere göre saptamış olduğu bilgi güncelliği düzeyine adayın sahip olup olmadığını sınayan; bu sistemi kontrol edecek ulusal otoriteyi yönlendirecek verileri üreten, bünyesinde yer aldığı uzmanlık dalının Ulusal Derneği ile koordine çalışan bir Yeterlik Kurulu gerekli görülmüştür.

Ülkemizde de, 2004 yılında Türk Tabipleri Birliği önderliğinde, ana amacı ulusal düzeyde Yeterlik kurullarının etkinliklerini izlemek, koordine etmek ve yönlendirmek olan “Ulusal Yeterlik Komitesi” (UYEK) oluşturulmuştur. 

Yeterlik Kurulları, ülke çapında, ilgili uzmanlık eğitiminin standartlarını oluşturur ve iyileştirir; uzmanlık süresi boyunca işlenecek bir “Uzmanlık Çekirdek Eğitim Programı”nın (UÇEP) hazırlanmasını ve sürekli iyileştirilmesini sağlar; bu eğitimin gerçekleştirildiği altyapı ve insan gücü özelliklerini tanımlar; eğitim programlarının uzmanlık öğrencisi tarafından alınıp alınmadığının takibini sağlar (asistan karnesi); kurumsal niteliğin tanındığı sistemin oluşturulmasını temin eder (akreditasyon) ve uzmanlık sonrası eğitimin güncellenmesini destekler (sertifikasyon). 

Yeterliliğin hiçbir yasal zorunluluğu yoktur, ancak batıda olduğu gibi niteliği yüksek kurumların oluşmasına ve uzman hekimlerin yetişmesine, sağlık hizmetlerinin iyileşmesine neden olacaktır. 

Türk KBB ve BBC Yeterlik Kurulutarafından, kurulduğu 2005 yılından bu yana, ilkin uzmanlık alanımızın tanımı yapılmış,sınırları belirlenmiş ve ilan edilmiştir. Bu çalışmanın içeriği, gerek diğer uzmanlık alanlarıyla ilgili yetki tartışmalarında, gerekse hukuksal ve adli konularda uzmanlık alanımıza bir dayanak oluşturmaktadır. Ardından ülkemizdeki KBB-BBC Eğitiminin içeriğini ve hangi kıdemde hangi bilgi ve becerilerin kazanılmasının uygun olacağını düzenleyen “Uzmanlık Çekirdek Eğitim Programı” hazırlanmıştır. Bu programın uygulanmasının takibi açısından da, uzmanlık eğitimi süresince yapılan teorik ve uygulamalı çalışmaların dökümünün kaydedildiği bir “Asistan Karnesi” tasarlanmış, Türk KBB ve BBC Derneği tarafından bastırılmış ve ücretsiz olarak dağıtımı yapılmıştır. 

2007 yılında ilk Yeterlik Sınavı yapılmış, bunu her yıl tekrarlanan diğer sınavlar izlemiştir. Yeterlik BelgeleriTürk KBB ve BBC Derneği tarafından bastırılmış ve hak sahiplerine teslim edilmiştir.

2010 yılında ilk akreditasyonamaçlı ilk kurum ziyareti gerçekleştirilmiş ve ilk Akreditasyon Belgesi verilmiştir.

Bu son aşamayla, Türk KBB ve BBC Yeterlik Kurulu kendisinden beklenen işlevlerin tümünü kapsar şekilde bir çalışma alanına ulaşmıştır. Bundan sonra niteliksel gelişime yönelik olarak daha iyi bir KBB-BBC uzmanlık eğitimi, daha iyi bir uzmanlık sonrası eğitimi, daha güçlü eğitim kurumları hedefi yolunda ve gönüllülük esası içinde çalışmalarını sürdürecektir. Bu çalışmalarında etik ve deontoloji yol gösterici olacaktır.
 
LookUs & Online Makale