Ana Sayfa Dernek İletişim Site Haritası
 
Ana Sayfa : Yeterlilik Sınavı : Sınav İle İlgili Bilgiler

Sınav İle İlgili Bilgiler

YAZILI SINAV İLE İLGİLİ BİLGİLER

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi uzmanı; kulak, üst solunum ve sindirim yolları ve ilişkili alanlarda hastalığı ya da bozukluğu bulunan hastalara kapsamlı bir tıbbi ve cerrahi bakım sağlamak amacıyla hazırlanan asistanlık programını tamamlayan kişiye denir. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi (KBB-BBC) Uzmanı, temel olarak kulak ve ilişkili organlar, üst solunum ve üst sindirim sistemi, oral kavite, orofarenks ve tükürük bezleri, larenks ve farenks, baş ve boyunla ilgili olan endokrinoloji ve nöroloji, odyoloji, ses, konuşma ve dil patolojilerini içeren iletişim bilimleri, burun ve paranazal sinüsler, larengoloji, çocuk KBB Hastalıkları, alerji/immünoloji, yüz, çene ve diğer baş boyun sistemlerinin hastalık, tümör, deformite, bozukluk ve travmalarının tanısı, tıbbi ve/veya cerrahi tedavisi ya da korunmasıyla ilgili klinik yaklaşımlar alanlarında bilgi sahibi olmalıdır.

Yeterlik Sınavı yazılı sınav ve uygulama sınavı olarak iki aşamada yapılır. Yazılı ve uygulama sınavlarının içeriği, KBB-BBC uzmanlık alanının gerektirdiği bilgi, beceri ve tutum gibi tüm yetkinlikleri ve ulusal KBB-BBC uzmanlık eğitim programında belirtilen hedefleri kapsar. Yeterlik sınavının birinci aşaması olan yazılı sınavda adaylara KBB-BBC alanına giren alt konulardan eşit ağırlıklı olarak belirlenen çoktan seçmeli 100 soru sorulmaktadır. Yeterlik Sınavı’nın ikinci aşaması “sorun çözmeye yönelik” olan teorik bilgileri ölçen bir uygulama sınavıdır. Bu sınav klasik sözlü sınavlardan farklı olarak yapılandırılmış bir klinik sınav biçiminde yapılır. Yapılandırılmış uygulama sınavı, tıbbi bilgileri klinik beceri ve tutumla birlikte değerlendirme şansı yaratan ve geleneksel sözlü sınavların sorunlu yönlerini gidermeyi amaçlayan bir sınav tipidir.
Yazılı sınavın içeriği uzmanlık alanındaki bilgi, beceri ve tutum gibi hedeflere yönelik olup, sınav içeriği uzmanlık alanında ölçülebilir olarak açıkça tanımlanmış olan öğrenme hedeflerini karşılar. Bilgi alanında ölçmeye yönelik olarak yapılacak bu sınav yılda en az bir kez yapılır. Sorular konular ve kavramlara yönelik olarak dengeli bir biçimde dağıtılmış; klasik bilgi, veri yorumu veya problem çözme yeteneğini test etmek amacıyla, bilginin anımsanmasından üst düzey zihinsel etkinliklere doğru değişik düzeylerde olacak biçimde hazırlanır.

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu tarafından sınav yerinin koşulları ve sınavı yapacak juri üye ve gözetmenlerinin sayısı göz önüne alınarak, sınav için bir aday kontenjan sayısı belirlenir. Bu kontenjan kapasitesine bağlı olarak aday listesinin oluşturulmasında başvuru sırası dikkate alınır. Kontenjandan fazla başvuru olması durumunda artan başvurular gelecek yıla aktarılır. Ertesi yıl sınav kontenjanı uygulanacak ise, bir önceki yıldan aktarılan adaylara öncelik tanınır veya gereğine göre Sınav komisyonu tarafından o yıl içinde ikinci bir sınav tarihi saptanır.

Yazılı sınav, uygun görülen illerde veya Ulusal Kongrenin yapıldığı ilde, önceden adaylara adres ve krokileri gönderilmek suretiyle yapılır. Sınav, birden fazla merkezde yapılacaksa tüm merkezlerde aynı anda başlar ve aynı anda biter. Aday sınava girerken yanında en az bir adet resmi kimlik belgesi (nüfüs cüzdanı aslı, ehliyet, pasaport vb) bulundurmak zorundadır. Aday, sınava, cep telefonu, bilgisayar, bluetooth kulaklık ve başka herhangi bir elektronik alet getiremez. Aday, sınav sırasında ihtiyaç duyacağı malzemeleri (kurşun kalem, silgi, kalemtraş, su ve çeşitli yiyecekler) temin etmek ve yanında bulundurmakla yükümlüdür. Sınav sırasında, adaylar arası malzeme paylaşımına izin verilmez. Aday, sınav öncesinde veya sırasında, sınav yoklama kağıdındaki isminin karşısına imzasını atmalıdır. Sınavı erken bitiren adaylar, sınav salonunu terk edebilirler; ancak, terk ettikten sonra tekrar geri dönemezler. Adaylar, sınav bitiminde sınav kitapçığını sınav sorumlularına iade etmek zorundadırlar; hiçbir aday sınav kitapçığını salon dışına çıkaramaz. Aday, sınav kitapçığına ad ve soyadını yazmak ve imzasını atmak zorundadır. Aday, sorulara verdiği cevapları cevap kağıdına işlemek zorundadır; sınav kitapçığında yapılmış işaretlemeler dikkate alınmaz.

Yazılı sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru yöneltilir. Sorularda 5 seçenek bulunur, sadece bir seçenek doğrudur. Yazılı sınavda çoklu seçmeli sorular da sorulabilir. Sınavda yanlışlar doğruları götürmez. Sınav süresi 120 dakikadır. Sınav soruları, KBB-BBC’nin ana başlıkları olan Otoloji-Nörootoloji, Rinoloji ve Paranazal Sinüsler, Baş Boyun Hastalıkları (Oral Kavite, Farenks, Larenks, Tükürük Bezi, Tiroid vd), Pediatrik Otolarengoloji, Maksillofasiyal ve Fasiyal Plastik Cerrahi ile Odyoloji-Ses ve Konuşma Bozuklukları konularından seçilir. Bu ana başlıklarla ilgili olan anatomi, fizyoloji, biyokimya, tıbbi biyoloji, histoloji, farmakoloji, genetik, immünoloji, patoloji, mikrobiyoloji, biyofizik, biyoistatistik ve radyoloji konuları da sınav kapsamındadır. Soruların zorluk derecelerine göre her sınav için ayrı ayrı olmak üzere, Sınav Komisyonu tarafından bir geçme notu tespit edilir.

Yazılı Sınav sorularının konu başlıkları ve konulara göre soruların dağılım yüzdeleri aşağıda verilmiştir:

Otoloji-Nörootoloji % 25
Rinoloji ve Paranazal Sinüsler % 25
Baş Boyun Hastalıkları (Oral Kavite, Farenks, Larenks, Tükrük Bezi, Tiroid vd) % 35
Pediatrik Otolarengoloji % 5
Maksillofasiyal ve Fasiyal Plastik Cerrahi % 5
Odyoloji-Ses ve Konuşma Bozuklukları % 5
Yazılı sınavda geçme notu Nedelsky Metodu (Nedelsky, L. Absolute grading standards for objective tests. Educational Psychol Measurement 1954; 4:3-19.) kullanılarak, her bir sorunun kabul edilebilir performans indeksinin (Acceptable Level of Performance) gözden geçirilmesi sonucunda hesaplanır. Buna göre 5 seçenekli ve bir doğru yanıtlı sorular için:
Kabul Edilebilir Performans İndeksi = 1 / (Ts - Es)
Ts = Toplam seçenek sayısı
Es = Yeterli sayılabilecek bir uzmanın ilk anda eleyebileceği seçenek sayısı

Örnek Soru: Supraglottik epidermoid kanser için doğru olanı işaretleyiniz.
a) Kadınlarda daha sık görülür.
b) Boyunda bilateral metastaz yapmaya eğilimi vardır.
c) Sesini aşırı kullananlarda görülür.
d) Ses kısıklığı erken dönemde ortaya çıkar.
e) Kord vokal fiksasyonu gelişmişse, tümör inoperabl kabul edilir.
Bu soruda doğru yanıt “b” seçeneğidir. Sınav komisyonu üyeleri tarafından “b” seçeneği dışındaki tüm seçenekleri (toplam 4 seçenek) eleyebileceği kararının verildiğini varsaydığımızda;

1 / (5-4) = 1
Bu durumda Kabul Edilebilir Performans İndeksi : = 1 dir.
Herhangi bir soru için olasılıklar şöyledir.
Eleyebileceği Seçenek Formül Sorunun kabul edilebilir performans indeksi
4 1/ (5-4) 1
3 1/ (5-3) 0,5
2 1/ (5-2) 0,33
1 1/ (5-1) 0,25

Sonuç olarak test sınavında sorulacak 100 sorunun her birinin kabul edilebilir performans indeksi saptanır. Bunlar alt alta toplandığında adayın sınavı geçmek için kaç soru yapması gerektiği belirlenir. Doğal olarak bir soru ne kadar zor ise indeks değeri o kadar küçülmektedir. Böylece zor soruların fazla sorulduğu bir sınavda geçme sınırı o derece aşağı kaymaktadır.
Yazılı sınav sonuçları, Yeterlik Yürütme Kurulu bilgisi dahilinde olan herhangi bir gerekçe olmadıkça, sınav tarihinden sonra 1 ay içinde ve yalnızca sınava katılan adaya bildirilir. Bu bilgilendirmede adayın sınav performansı ayrıntılı olarak yer alır.

Yazılı sınavda Başarılı olanların Takip eden Iki (2) Yıl Içinde Uygulama Sınavından da Başarılı Olması gerekir. Uygulama sınavında Iki (2) Yıl Içinde Başarılı olamama durumunda Yeniden Yazılı sınavı geçme Koşulu aranır.

 
LookUs & Online Makale